PACC 2013: Day 2 Gallery

Yilun Jiang (CHN)Photo: CCA/Yang Gao
Hugh Millikin, Skip (AUS)Photo: CCA/Yang Gao
Ji-Sun Kim, Skip (KOR)Photo: CCA/Yang Gao
Team KORPhoto: CCA/Yang Gao
Team CHNPhoto: CCA/Yang Gao
Peter de Boer, Skip (NZL)Photo: CCA/Yang Gao
Yusuke Morozumi, Skip (JPN)Photo: CCA/Yang Gao
Randie Shen, Skip (TPE)Photo: CCA/Yang Gao
Seul-bee Lee (KOR) Photo: CCA/Yang Gao
Ian Pallangio (AUS)Photo: CCA/Yang Gao
Team NZLPhoto: CCA/Yang Gao
Team CHNPhoto: CCA/Yang Gao
Blair Murray (AUS)Photo: CCA/Yang Gao
Team KORPhoto: CCA/Yang Gao
Randie Shen, Skip (TPE)Photo: CCA/Yang Gao
Kosuke Morozumi & Tsuyoshi Yamaguchi (JPN)Photo: CCA/Yang Gao
Team CHNPhoto: CCA/Yang Gao
Team ChinaPhoto: CCA/Yang Gao
Waverley Taylor & Tessa Farley (NZL)Photo: CCA/Yang Gao
Scott Becker, NZLPhoto: CCA/Yang Gao
Bingyu Wang, Skip (CHN)Photo: CCA/Yang Gao
Hugh Millikan, Skip (AUS)Photo: CCA/Yang Gao
Ji-Sun Kim, Skip (KOR)Photo: CCA/Yang Gao
Kenny Thomson & Scott Becker (NZL)Photo: CCA/Yang Gao
Seul-bee Lee & Mi-sung Shin (KOR) Photo: CCA/Yang Gao
Team CHNPhoto: CCA/Yang Gao
Brendon Liu & Justin Hsu (TPE) Photo: CCA/Yang Gao
Team AUSPhoto: CCA/Yang Gao
Team KORPhoto: CCA/Yang Gao
Team CHNPhoto: CCA/Yang Gao
Yusuke Morozumi, Skip (JPN)Photo: CCA/Yang Gao
Jong-Duk Park & Yoon-Ho Nam (KOR)Photo: CCA/Yang Gao
Team KORPhoto: CCA/Yang Gao
Soo-Hyuk Kim, Skip (KOR)Photo: CCA/Yang Gao

Share this page

More Information

WCF Official Suppliers